Aanmelden

Maart 2021:

We hebben evt. nog plek voor leerlingen in groep 7. De andere groepen zitten vol.

Leerlingen die na 1-10-2016 zijn geboren kunnen we ook nog inschrijven. 

 

Aanmelding/intake van de leerlingen

Voor de aanmelding en aanname van uw kind gelden bij ons op school de volgende regels, afspraken: Wij zijn een Protestants Christelijke school. Dit laten wij onder andere zien in de dagopening en de dagafsluiting. Wij vieren de feesten zoals Kerstmis en Pasen volgens de christelijke traditie. Aan andere godsdiensten wordt aandacht besteed. De feesten van de andere godsdiensten worden op school niet gevierd. 
Van onze leerlingen verwachten wij dat zij deelnemen aan de georganiseerde christelijke activiteiten. 

Aanmelding: zorgplicht

Vanaf 1 augustus 2014 hebben we te maken met de Wet Passend Onderwijs. Deze wet gaat er van uit dat passend onderwijs voor ieder kind bij de school begint waar het wordt aangemeld. De school is verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden op de school waar u uw kind  aanmeldt al of niet met extra ondersteuning. Of op een andere reguliere of speciale basisschool. Dit is afhankelijk van de ondersteuning die uw kind nodig heeft.  Dit heet zorgplicht.  

Aanmelding kleuters groep 1

Als u uw kind wilt opgeven op onze school, dan krijgt u van ons de schoolgids en een jaarkalender. In een eerste kennismakingsgesprek zal de directeur de school laten zien en eventuele vragen beantwoorden.  Het  voeren van een het kennismakingsgesprek en het inschrijven van uw kind kan als uw kind 3 jaar is geworden. U krijgt tijdens het kennismakingsgesprek het inschrijfformulier mee dat u in moet vullen en in moet leveren bij de directie. Daarbij graag een kopie van het Identiteitsbewijs, hierop staat ook het BSN-nummer vermeld. De gegevens die u invult op het inschrijfformulier zijn wettelijk nodig om uw kind in te schrijven en om uw kind zo goed mogelijk onderwijskundig te begeleiden. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om zodat de privacy gewaarborgd is. Na het kennismakingsgesprek gaan we informatie inwinnen bij de dagopvang, peuterspeelzaal e.d. om zo een goed beeld te krijgen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Binnen 6 weken krijgt u van ons bericht of uw kind definitief staat ingeschreven. Dit termijn kunnen we zo nodig verlengen met 4 weken als er nog meer informatie nodig is om een goed beeld te krijgen. In principe nemen we geen kinderen aan die op een wachtlijst bij een andere school staan! Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgt u een kaartje in de bus, waarbij wij uw kind van harte uitnodigen om te komen wennen in de groep. Dit kan gedurende vier dagdelen. In de eerste week dat uw kind daadwerkelijk op school zit, zullen wij u als ouder/verzorger vragen om een vragenlijst in te vullen. We kunnen zo nodig gerichte hulp bieden. Na een aantal wenweken wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. De leerkracht kent het kind dan al een beetje. Hij/zij kan iets vertellen over de eerste periode op onze school en er wordt gesproken over deze vragenlijst. 

Administratieve organisatie:

  1. Op het inschrijfformulier komt de datum van inschrijving, de dag van het inleveren van het formulier te staan.
  2. In de map nieuwe leerlingen worden de inschrijvingen per inschrijfdatum opgeborgen.
  3. Binnen zes weken wordt er contact opgenomen met de Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf voor informatie. Wij vragen de ouders vooraf schriftelijk toestemming hiervoor.
  4. De IB-er en directeur overleggen of de leerling bij ons geplaatst kan worden. Binnen zes weken sturen we ouders een bericht of de leerling wel of niet wordt geplaatst. Het termijn kan evt. verlengd worden met 4 weken.
  5. Na de beslissing wordt de leerling verwerkt in Esis en komt op de lijst Nieuwe leerlingen te staan.

 

Aanmelding leerlingen groep 2 t/m 8

Als u uw kind wilt opgeven op onze school, dan krijgt u van ons de schoolgids en een jaarkalender. In een eerste kennismakingsgesprek zal de directeur de school laten zien en eventuele vragen beantwoorden. U krijgt ook het inschrijfformulier mee dat u in moet vullen en in moet leveren bij de directie. Daarbij graag een kopie van het Identiteitsbewijs hierop staat ook het BSN-nummer vermeld. De IB-er of de directeur neemt contact op met de “oude” school voor informatie. We onderzoeken of wij uw kind de extra ondersteuning kunnen bieden die zij/hij nodig heeft. Eventueel nodigen wij uw kind uit om een middagje mee te draaien in de groep of om een aantal toetsen af te nemen om zo het juiste niveau te kunnen bepalen. Hierna nemen we intern een beslissing of we uw kind kunnen plaatsen of niet. Hierna neemt de directeu contact op met de ouders om de beslissing te bespreken. We proberen dit z.s.m. te doen, binnen de termijn van 6 weken.  Na een aantal schoolweken wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. De leerkracht kent het kind dan al een beetje. Hij/zij kan iets vertellen over de eerste periode op onze school.